فراخوان عضویت انجمن صنفی روابط عمومی

به استناد ماده 131 قانون کار و آیین نامه مصوب هیات وزیران ، انجمن صنفی روابط عمومی استان تهران در شرف تاسیس است.

فراخوان عضویت انجمن صنفی روابط عمومی “ استان تهران”

 

به استناد ماده ۱۳۱ قانون کار و آیین نامه مصوب هیات وزیران ، انجمن صنفی روابط عمومی استان تهران در شرف تاسیس است. کلیه افراد شاغل در صنف مزبور در صورت تمایل به عضویت ، از تاریخ انتشار این اطلاعیه تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ می توانند درخواست الکترونیکی خود را از طریق وبسایت PR-A.IR ثبت نمایند.

 

هیات موسس

تلفن دبیرخانه : ۰۹۰۱۰۲۰۱۹۸۶